Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σύμφωνα με έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που δημοσιοποιήθηκε  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτείται άμεση ανάληψη δράσης για να επιλυθεί το πρόβλημα των ελλείψεων δεξιοτήτων στην Ευρώπη και για να δοθούν στους Ευρωπαίους καλύτερες δυνατότητες ώστε να επιτύχουν στην αγορά εργασίας.
Η φύση του προβλήματος:
- Επί του παρόντος, ένας στους τρεις Ευρωπαίους που ανήκει στον ενεργό πληθυσμό έχει λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα, με αποτέλεσμα οι πιθανότητές του να βρει απασχόληση να είναι 40% λιγότερες από εκείνων με μέσο επίπεδο προσόντων.
- Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην ΕΕ συνολικά είναι 84%, με μέσο επίπεδο δεξιοτήτων 70% και με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων 49%.
- Τα άτομα με χαμηλό επίπεδο προσόντων έχουν επίσης πολύ λιγότερες πιθανότητες να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να παρακολουθήσουν μαθήματα διά βίου μάθησης.
- Οι επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους έχουν 2,5 φορές λιγότερες πιθανότητες να αποτύχουν σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν το εκπαιδεύουν, και
- Τα εκπαιδευτικά συστήματα που παρέχουν επαρκείς δεξιότητες σε όλους μπορούν να αυξήσουν μακροπρόθεσμα το ΑΕγχΠ έως και κατά 10%.
Η σημερινή έκθεση των εμπειρογνωμόνων περιέχει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος των ελλείψεων σε δεξιότητες στην Ευρώπη και απευθύνεται σε όργανα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, στις επιχειρήσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης.
Ζητείται να αναληφθεί δράση σε τέσσερις κύριους τομείς:
- Παροχή καλύτερων κινήτρων σε εργοδότες και άτομα με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων• πραγματοποίηση σημαντικών, έξυπνων και όχι μόνο οικονομικών επενδύσεων σε δεξιότητες.
- Άνοιγμα του κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης• να καταστούν η εκπαίδευση και η κατάρτιση πιο καινοτόμες και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των σπουδαστών όσο και των εργοδοτών• ανάπτυξη κατάλληλων προσόντων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα.
- Προσφορά καλύτερου συνδυασμού δεξιοτήτων που είναι καταλληλότερος για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
- Καλύτερη πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες.
Η άποψη των εμπειρογνωμόνων είναι ότι όλοι οι τομείς συνδέονται μεταξύ τους και επομένως όλες οι δράσεις πρέπει να εξεταστούν από κοινού. Επιπλέον, η αρμοδιότητα δεν ανήκει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Η έκθεση επισημαίνει τη δυσάρεστη αλήθεια ότι παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, πολλοί Ευρωπαίοι δεν είναι επαρκώς ειδικευμένοι. Σχεδόν το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού ηλικίας από 24 έως 64 ετών δεν έχει καθόλου τυπικά προσόντα ή έχει χαμηλό επίπεδο προσόντων και μόνο το ένα τέταρτο έχει υψηλό επίπεδο προσόντων. Επίσης, τα άτομα με δεξιότητες δεν έχουν πάντα τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες και έτσι δημιουργούνται αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας. Απαιτείται καλύτερος συνδυασμός εγκάρσιων και ειδικών δεξιοτήτων.
Το πρόβλημα καθίσταται πιο επιτακτικό λόγω της αύξησης της ανεργίας και των δημογραφικών αλλαγών.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου