Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΚΘΕΣΗ UNICEF 2012

2 σχόλια
 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 
Η Έκθεση εξετάζει το βαθμό που η ελληνική νομοθεσία και πολιτικές συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών και συγκλίνουν προς τις επιταγές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Εξετάζονται ομάδες παιδιών που επηρεάζονται από συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και δίνεται μια γενική εικόνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα παιδιά. Η έκθεση καταλήγει σε προτάσεις για στοχευμένες πολιτικές αντιμετώπισης από την πολιτεία για τη βελτίωση της θέσης των παιδιών.
Τα κύρια σημεία της Έκθεσης 

Δημογραφικά

 • Ο πληθυσμός των παιδιών στην Ελλάδα μειώθηκε από 32% του συνολικού πληθυσμού το 1961 σε 19% το 2001 και 17,4% το 2011 σύμφωνα με εκτιμήσεις.
 • Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα από το 1960 και μετά συρρικνώθηκαν κατά ένα μέλος, από 3,78 το 1961 σε 2,65 μέλη ανά νοικοκυριό το 2009.
 • Μεταξύ 1991 και 2001 το ποσοστό των νοικοκυριών χωρίς παιδιά κάτω των 15 ετών αυξήθηκε κατά 27,5%.
 • Τα παιδιά στην Ελλάδα, σήμερα, αποτελούν μια ηλικιακή μειονότητα σε ένα πληθυσμό που διαρκώς γερνάει.
 • Τα διαζύγια στην Ελλάδα από το 0,7/ ανά χίλιους κατοίκους που βρίσκονταν το1981, έχουν φτάσει το 2008 στο 1,2.
 • Στο 61,4% τουλάχιστον των διαζυγίων υπάρχουν παιδιά.

Κατάσταση των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Παιδική Εργασία
 • Η παιδική εργασία είναι δύσκολο να εντοπιστεί, καθώς η κοινωνική πραγματικότητα είναι ότι συχνά τα παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από το ίδιο το οικογενειακό τους περιβάλλον. Αν και σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, στα οποία αναφέρεται ο Συνήγορος του Παιδιού, κάθε χρόνο εκδίδονται μόνο 1.500 βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων περίπου, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπολογίζει τον αριθμό των εργαζομένων ηλικίας 15 ως 18 χρόνων σε 8.886 (2011).
 • Λαμβάνοντας όμως υπόψη τον αριθμό της σχολικής διαρροής σε συνάρτηση με τις εκτιμήσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ότι 70% των μαθητών που διακόπτουν το σχολείο εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ο Συνήγορος του Παιδιού υπολογίζει ότι στην πραγματικότητα οι ανήλικοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα ξεπερνούν τις 100.000.

Υγεία
 • Στην Ελλάδα τόσο η παιδική, όσο και η βρεφική θνησιμότητα, εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση αφενός με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου με αυτόν των χωρών της Ευρωζώνης. Ενδεικτικό της δραματικής μείωσης της παιδικής θνησιμότητας στην Ελλάδα αποτελεί, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η μείωση του αριθμού των θανάτων ανά 1.000 παιδιά ηλικίας από 1 έως 5 ετών από 11,5 το 1990 σε 4,1 το 2010.
 • Η Ελλάδα εμφανίζει όμως μεγαλύτερο ποσοστό λιποβαρών βρεφών ανά συνολικές γεννήσεις σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α., με την τάση να είναι αυξητική τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 1995 και έπειτα.
 • Τα ποσοστά ανοσοποίησης (εμβολιασμού) των παιδιών αντιπροσωπεύουν το επίπεδο λήψης μέτρων πρόληψης και προώθησης της υγείας τους. Οι βασικοί δείκτες εμβολιασμού που έχει υιοθετήσει η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρονται στον εμβολιασμό για Ιλαρά και για Διφθερίτιδα, Τέτανο και Κοκίτη (DPT). Και στις δυο περιπτώσεις η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με το Μ.Ο. της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, τα οποία για το έτος 2010 αγγίζουν το 100% των παιδιών ηλικίας 12-23 μηνών.
 • Παρόλα αυτά διαπιστώνεται ευρεία ανταπόκριση σε πρωτοβουλίες δωρεάν εμβολιασμού, όποτε αυτές πραγματοποιούνται από φορείς, ιδιαίτερα για τα παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Εκπαίδευση
 • Το σχολείο αποτελεί τον κατ’ εξοχή κοινωνικό χώρο εμφάνισης και δράσης του παιδιού. Το 94% των παιδιών φοιτούν στα δημόσια σχολεία.
 • Η χώρα έχει την μεγαλύτερη αναλογία διδασκόντων-μαθητών, 1 προς 8,6 σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τον χαμηλότερο στην Ευρώπη (17) αριθμό μαθητών ανά τμήμα.
 • Η σχολική διαρροή μειώνεται διαχρονικά και υπολογίζεται σε 13,7 το 2010 με 14,1 μέσο όρο στην Ε.Ε.
 • Η μαθητική διαρροή στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) παρουσιάζει πτωτική τάση την τελευταία εικοσαετία.
 • Παραμερίζοντας τα καθαρά εκπαιδευτικά μειονεκτήματα της μαθητικής διαρροής, πρέπει να τονιστεί η σημαντική συσχέτιση που αυτή εμφανίζει με φαινόμενα όπως η παιδική παραβατικότητα και η παιδική εργασία.
 • Στο στάδιο πριν την υποχρεωτική εκπαίδευση, στην Ελλάδα το ποσοστό συμμετοχής σε αυτή 70,3% (παιδιά ηλικίας 4 ετών μέχρι την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) παρουσιάζει σημαντική απόκλιση έναντι του μέσου όρου των 27 κρατών της Ε.Ε. (91,2%).
 • Το ποσοστό των παιδιών που εγγράφονται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υψηλό και παρουσιάζει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια συγκλίνοντας με το μέσο όρο του ποσοστού των χωρών της Ευρωζώνης.
 • Ως προς τις εκπαιδευτικές επιδόσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διεθνούς προγράμματος αξιολόγησης PISA 2009 του Ο.Ο.Σ.Α., η Ελλάδα και στα τρία πεδία αξιολόγησης (αναγνωστικός, μαθηματικός και επιστημονικός εγγραμματισμός) επιτυγχάνει αποτελέσματα κάτω της μέσης επίδοσης των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.

Φτώχεια και παιδί
 • Επί της ουσίας τα παιδιά εγγράφονται στις μετρήσεις της φτώχειας ως διαβιούντα σε νοικοκυριά που εμπίπτουν στην κατηγορία των φτωχών.
 • Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. τα ποσοστά της παιδικής φτώχειας αυξήθηκαν. Στις δύο μεγαλύτερες χώρες και οικονομίες της ευρωζώνης, τη Γαλλίας και τη Γερμανίας σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση.
 • Τα μονογονεϊκά νοικοκυριά επηρεάζονται περισσότερο από την φτώχεια.
 • Στην ίδια ομάδα των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά, εμφανίζονται διαφορές, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Στην ηλικία εκείνη, όπως η εφηβεία κατά την οποία η ψυχολογία, οι ανάγκες και οι ανησυχίες του παιδιού διευρύνονται, το φτωχό νοικοκυριό φαίνεται να πιέζεται περισσότερο να ανταπεξέλθει στην ικανοποίηση.
 • Το ποσοστό της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα είναι 23% ενώ αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρώπης είναι 20,5%. Στην χαμηλότερη θέση είναι η Βουλγαρία με 26,8% και στην καλύτερη θέση η Δανία με 10,9% (Eurostat, 2010).
 • Οι ανήλικοι κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 439.000 (Eurostat, 2010).
 • Φτωχά νοικοκυριά είναι το 20,1% του συνόλου. Το 33,4% των φτωχών νοικοκυριών είναι μονογονεϊκά.
 • Το 2010 το 28,7% των νοικοκυριών με παιδιά βρισκόντουσαν σε φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Ιδιαίτερα στα νοικοκυριά με παιδιά 12-17 ετών το ποσοστό εκτινάσσεται στο 34,7% (Eurostat).

Παιδική φτώχεια και Υγεία
 • Στα φτωχά παιδιά οι πιθανότητες να εκδηλωθούν προβλήματα υγείας είναι περισσότερες και συγκριτικά προς τα μη φτωχά είναι δυνατό να εμφανίσουν μεγαλύτερες υστερήσεις στην νοητική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, ιδιαίτερα όταν η φτώχεια είναι μακροχρόνια.
 • Τα φτωχά παιδιά στην Ελλάδα έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποσιτιστούν και να ταλαιπωρηθούν από την έλλειψη θέρμανσης ή την υγρασία στο σπίτι, από ότι τα μη φτωχά.
 • Σύμφωνα με στοιχεία ο θόρυβος και η στενότητα χώρου είναι δύο παράγοντες που αυξάνουν την πίεση και τo ψυχολογικό στρες στα παιδιά. Στην Ελλάδα σημειώνεται μεγαλύτερη στενότητα χώρου στη κατοικία συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Συνθήκες διαβίωσης - κατοικίας
 • Μεταξύ των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά, το 21,6% είναι οικονομικά αδύναμα για διατροφή με κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, το 37,1% δεν έχει ικανοποιητική θέρμανση, το 27,8% έχει υγρασία στους τοίχους ή σάπια κουφώματα και το 23,2% περιβαλλοντικό πρόβλημα (από βιομηχανίες και κυκλοφορία αυτοκινήτων).
 • Το 46,7% των ανηλίκων σε φτωχά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν στενότητα χώρου στην κατοικία τους. Το ποσοστό εκτινάσσεται στο 51,6% στις ηλικίες 6-11 ετών.

Παιδική φτώχεια και εκπαίδευση - απασχόληση
 • Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί έναν παράγοντα που προκαλεί και αναπαράγει τη φτώχεια. Οι φτωχοί στην Ελλάδα εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
 • Η χαμηλή ένταση απασχόλησης πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό τα παιδιά που ζουν σε φτωχά μονογονεϊκά νοικοκυριά και στις εισοδηματικά ασθενέστερες φτωχές ομάδες (μικρότερο του 50% και του 40% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος).
 • Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό των φτωχών εργαζομένων (13,8%) στην Ευρωζώνη(8.2%) και δεύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (8.5%), στοιχείο που υποδηλώνει, ότι το εισόδημα από την εργασία δεν εξασφαλίζει και την έξοδο από την φτώχεια.
 • Είναι χαρακτηριστικό ότι το 81,5% των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά έχουν αδυναμία πληρωμής μιας εβδομάδας διακοπών (Eurostat, 2010).
 • Στα νοικοκυριά με παιδιά έως 16 ετών το 16,8% του εισοδήματος πηγαίνει στα είδη διατροφής, το 13% στις μεταφορές, το 10,4% στη στέγαση, ύδρευση κ.λπ. της κατοικίας, το 6,1% σε αναψυχή – πολιτισμό και το 5,9% στην εκπαίδευση.

Κοινωνικές παροχές και ανταποδοτικότητα
 • Η αποτελεσματικότητα των δαπανών για τη κοινωνική προστασία στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού δεν είναι ικανοποιητική. Ενώ οι δαπάνες αυξάνονταν (15% τα τελευταία 15 χρόνια), το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν κάτω από το όριο φτώχειας παρέμεινε σταθερό. Η κύρια ομάδα που επωφελείται, ως ένα βαθμό, από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις είναι τα άτομα ηλικίας 65 χρονών και άνω. Η κατανομή των δαπανών για τη κοινωνική προστασία επικεντρώνεται στις συντάξεις και τα επιδόματα ασθενείας, που καταλαμβάνουν το 70% του συνόλου.
 • Ενώ οι συνολικές κοινωνικές μεταβιβάσεις στο διάστημα 2000 με 2009 αυξήθηκαν κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, για την οικογένεια-παιδιά παρέμειναν σταθερές.
 • Ο κίνδυνος της φτώχειας στην παιδική ηλικία μειώνεται μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις, επιδόματα) από 29,1% σε 23% μόνο, όταν στην Ευρώπη μειώνεται από 37,1% σε 20,5%.
 • Ενώ οι δαπάνες για κοινωνική προστασία αυξήθηκαν από 22,7% του ΑΕΠ το 2000 σε 27,3% το 2009 (Eurostat) οι δαπάνες για την οικογένεια και το παιδί έμειναν σταθερές από 1,7% σε 1,8% του ΑΕΠ.
 • Το 70,5% των δαπανών κοινωνικής προστασίας πηγαίνει στο γήρας και τις ασθένειες, ενώ στην οικογένεια-παιδιά πηγαίνει μόνο το 6,7%.
 • Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού κόστους είναι 27,97%, ενώ στην Ευρώπη 30,19%. Πρώτη η Γαλλία 33,06%, ακολουθεί η Ολλανδία 31,6%. Τελευταίες η Εσθονία 19,19% και Σλοβακία 18,81%.
 • Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας για οικογένεια-παιδιά στην Ελλάδα είναι 1,8%. Στην ΕΕ είναι 2,3% με καλύτερο το Λουξεμβούργο 4% και χειρότερες την Ιταλία, Ολλανδία 1,4% και 1,3% αντίστοιχα.
 • Οι κατά κεφαλήν δαπάνες κοινωνικής προστασίας το 2009 για οικογένεια-παιδιά στην Ελλάδα ήταν (σε τιμές 2000) 302ευρώ, στην ΕΕ 477ευρώ, στο Λουξεμβούργο (καλύτερη θέση) 2.532ευρώ και στη Σλοβακία (τελευταία θέση) 137ευρώ.

Ειδικές ομάδες παιδιών
 • Η παρουσία των μεταναστών, κυρίως από το 1990 και μετά, έχει αυξήσει τον πληθυσμό της χώρας κατά περίπου 1 εκατομμύριο. Αντίστοιχα για το 2010, υπολογίζεται, ότι σχεδόν 200,000 παιδιά ηλικίας έως 17 ετών (το 10% του συνόλου) που ζουν στην χώρα προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Οι μετανάστες αλβανικής καταγωγής το 2001 αποτελούσαν το 57,5% του συνόλου των μεταναστών στην χώρα. Επιπρόσθετα, στην απογραφή του 2001, η ομάδα αυτή αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο ποσοστό στην παιδική ηλικία. Οι μετανάστες είναι η πρώτη ομάδα που φάνηκε να πλήττεται από την οικονομική κρίση. Ήδη από το 2008, όλοι οι κοινωνικοί παρουσίαζαν επιδείνωση.
 • Η φτώχεια είναι γενικό χαρακτηριστικό των Ρομά.
 • Το στεγαστικό αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην επιδίωξη ενσωμάτωσης και αιτία συγκρούσεων μεταξύ Ρομά και τοπικών και κεντρικών αρχών.
 • Η πρόσβαση σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία, γενικά, συντελεί στα αυξημένα ποσοστά βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας και σε χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής.
 • Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση παραμένει χαμηλή. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει 6 καταδίκες για παραβιάσεις δικαιωμάτων των Ρομά.
 • Από τα θύματα του trafficking (στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας) για 1.000 περιπτώσεις 2003-2011, το 33% προέρχονται από Ρουμανία το 20,6% από Ρωσία το 16,3% από Βουλγαρία, το 10,1% από άλλες χώρες πρώην ΕΣΣΔ, το 6% από Ουκρανία, το 4,4% από Νιγηρία.
 • Τα στοιχεία για τα παιδιά είναι αποσπασματικά με 21 καταγεγραμμένες περιπτώσεις 2005-2007 οι περισσότερες από τη Ρουμανία.
 • Τα παιδιά του δρόμου προέρχονται κυρίως από Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Έλληνες Ρομά (χριστιανοί και μουσουλμάνοι). Τα παιδιά του δρόμου και το trafficking είναι φαινόμενα που σχετίζονται με τη φτώχεια.

Παιδιά με αναπηρίες
 • Αν και ο ακριβής αριθμός δεν είναι γνωστός υπολογίζονταν από την ΕΛΣΤΑΤ σε 18.300 (2002).
 • Το 26,3% παιδιών με αναπηρία φοιτούν στο Δημοτικό, το 28,1% σε άλλο είδος εκπαίδευσης, το 23,1% σε ΕΕΕΚ (Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).
 • Στοιχεία από διαφορετικές πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους ανήλικων μεταναστών από 1.000 μέχρι και 6.000 τον χρόνο. Τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν περιορισμούς τόσο από τις ανάγκες της παιδικής τους ηλικίας όσο και από τις συνθήκες του πρόσφυγα. Το γεγονός ότι για διάφορους λόγους δεν καταφεύγουν όλα σε αιτήσεις ασύλου αυξάνει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.
 • Οι αιτήσεις ασύλου από ανήλικους το 2011 ήταν 555. Το 2010 ήταν 465 με 145 από αυτούς να είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι (Eurostat).

Ανήλικοι παραβάτες
 • Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τις αλλαγές στους νόμους για την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων, τα παιδιά παραβάτες που καταδικάσθηκαν σε αναμορφωτικά και άλλα μέτρα έχουν μειωθεί την τελευταία δεκαετία πάνω από 50%.
 • Από την ανάλυση των αδικημάτων των καταδικασθέντων ανηλίκων προκύπτει, ότι οι παραβιάσεις αυτοκινήτων και η παράνομη είσοδος και παραμονή στη χώρα αποτελούσαν το 84% των περιπτώσεων για τα παιδιά ηλικίας 14-18 ετών. Στους υποβληθέντες σε αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα, για το έτος 2009, το 75% των ποινών αφορά σε αδικήματα για παραβιάσεις αυτοκινήτων, ενώ στο έσχατο σωφρονιστικό μέτρο, του περιορισμού σε κατάστημα, οι περισσότερες ποινές ήταν για κλοπές πάσης φύσεως.
 • Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην απονομή της δικαιοσύνης των ανηλίκων σε συνδυασμό με τον γενικότερο χαρακτήρα των πράξεων των ανήλικων οδηγεί στην επιβολή ηπιότερων αναμορφωτικών μέτρων.
 • Από πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το 2012 ο αριθμός των ανήλικων κρατουμένων ανέρχεται στα 582 άτομα.
 • Οι αλλοδαποί αποτελούν το 80% των ανήλικων κατάδικων και υπόδικων. Από στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2011, το 30% των κρατούμενων ήταν Αλβανικής καταγωγής, το 11% από το Αφγανιστάν, το 9% από το Πακιστάν και το 8% από την Παλαιστίνη. Συνολικά το 59% προερχόταν από μουσουλμανικές χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Ασίας.
 • Μια σημαντική προσπάθεια γίνεται στις εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν στα καταστήματα. Εμφανίζουν σημαντικά ποσοστά συμμετοχής και καταγράφουν αξιοσημείωτες επιτυχίες.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά
 • Οι επιπτώσεις δεν έχουν αποτυπωθεί στους κοινωνικούς δείκτες των στατιστικών αρχών. Οι κατεξοχήν κοινωνικές ομάδες που πλήττονται άμεσα από τις οικονομικές διακυμάνσεις είναι οι πλέον ευάλωτες: φτωχοί, κοινωνικά αποκλεισμένοι, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες. Η ανεργία, οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις των νοικοκυριών, πιέζει προς καθοδικές οικονομικές-κοινωνικές τροχιές και τα μεσαία στρώματα, ακόμα περισσότερο νοικοκυριά που είναι εκτεθειμένα σε δάνεια και λοιπές πιστώσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια θα είναι η κοινωνική συνοχή. Στην Ελλάδα, τα κοινωνικά δίκτυα και μάλιστα η οικογένεια, κάλυπταν τις ελλείψεις του ατελούς κράτους πρόνοιας και αποτελούσαν το ανάχωμα ώστε να προστατευθούν μερικώς τα φτωχά και μη νοικοκυριά από συνθήκες σοβαρής αποστέρησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα έγκυρων φύλλων εκτιμάται ότι το 2011 σημειώθηκε μείωση των γεννήσεων.
 • Παράλληλα, τα παιδιά στην Ελλάδα ζουν σε ένα περισσότερο βίαιο περιβάλλον. Από το 2008 μέχρι το 2010, η εγκληματικότητα στην χώρα αυξήθηκε πάνω από 40%, ενώ και για το 2011 αναμένεται περαιτέρω αύξηση. Ο σχολικός εκφοβισμός έχει αυξηθεί 74% από 2002 μέχρι το 2010. Ταυτόχρονα, έχει σημειωθεί και αύξηση της εγκληματικότητας ανηλίκων.
 • Το άγχος, το στρες είναι πιθανό να οδηγήσουν στην εκδήλωση ποικίλων ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, επηρεάζοντας όλη την οικογένεια. Αυτές οι συνθήκες ψυχολογικής αστάθειας στην οικογένεια είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αδιαφορία, παραμέληση ή ακόμα και σε πιο βίαιες αντιδράσεις από την πλευρά των γονέων και να προκληθούν ψυχοσωματικές βλάβες στα παιδιά και αντιδραστικές συμπεριφορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά θύματα και θύτες σχολικού εκφοβισμού αναφέρουν ότι έχουν συναισθηματική στήριξη από τους γονείς τους σε χαμηλότερο βαθμό από τα άλλα παιδιά. Οι παραπάνω συνθήκες είναι δυνατόν να συμβούν σε φτωχά και μη νοικοκυριά που βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανεργία και την μείωση των εισοδημάτων. Είναι, δε, πιθανόν να συμβούν σε κάποιο βαθμό και σε νοικοκυριά τα οποία δεν αντιμετωπίζουν άμεσους κινδύνους, αλλά αντιδρούν μέσα από τη περιρρέουσα ατμόσφαιρα και το γενικό αίσθημα ανασφάλειας.
 • Τα κρούσματα λιποθυμίας μαθητών από υποσιτισμό που οδήγησαν στην παροχή δωρεάν μικρογευμάτων σε ορισμένα σχολεία, είναι ένα σύμπτωμα των συνθηκών απόλυτης φτώχειας που βιώνουν κάποια παιδιά.
 • Παιδιά που ανήκουν σε πιο ευάλωτες ομάδες μπορεί να βιώσουν συνθήκες ακραίας φτώχειας.
 • Η ψυχολογική αστάθεια στην οικογένεια επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία και συμπεριφορά των παιδιών σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η ρήξη των κοινωνικών δεσμών μπορεί να αναδείξει ακραίες συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού που θα δοκιμάσουν όλη τη κοινωνία.

Μέτρα και προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών
Η έκθεση καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών στην Ελλάδα.
 • Δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού
 • Πρόσβαση σε Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υγείας
 • Ενίσχυση του τομέα της Παιδείας, προστασία των παιδιών Ρομά και ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών.
 • Ενίσχυση των φορέων ειδικών δομών για τα παιδιά με αναπηρίες με προσωπικό και πόρους.
 • Να δημιουργηθεί ο θεσμός της «Κοινωνικής Κατοικίας» για άτομα ή νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης στέγης.
 • Αυστηρότερος έλεγχος της παιδικής εργασίας και εκπαίδευση των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών.
 • Διευκόλυνση των υιοθεσιών και της αναδοχής με παράλληλη καταπολέμηση των παράνομων υιοθεσιών.
 • Αύξηση του ορίου ηλικίας προστασίας στα 18 αντί τα 17 για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Εθνικό μητρώο καταγραφής παιδικής κακοποίησης. Ενίσχυση των δομών περίθαλψης, αποκατάστασης, μέτρα για την πρόληψη και την αποτροπή.
 • Δικαιοσύνη ανηλίκων - Αύξηση ορίου στα 18 αντί στα 17 του ορίου ανηλικότητας, αποποινικοποίηση της επαιτείας ανηλίκων, αξιολόγηση των δομών πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας ανηλίκων.

Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
 • Ελαστικό ωράριο εργασίας στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
 • Ενημέρωση ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τη χρήση διαφόρων αδειών και ενθάρρυνση της άδειας πατρότητας.
 • Διευκόλυνση εγκύων εργαζομένων για προγεννητικές εξετάσεις, για μαθήματα τοκετού και θεσμοθέτηση διακοπών εργασίας για θηλασμό σε ειδικό χώρο των επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη των μητέρων από τα μαιευτήρια και τις επιχειρήσεις κατά τη λοχεία και προώθηση των Φιλικών προς τα Παιδιά Νοσοκομείων.
 • Δημιουργία δομών στήριξης για υπηρεσίες φύλαξης παιδιών σύμφωνα με τις ανάγκες των γονέων - εργαζομένων.
 • Ένταξη της Διάστασης της Παιδικής Φτώχειας οριζόντια στις Δημόσιες Πολιτικές (mainstreaming).
 • Πλήρης υλοποίηση και εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
 • Δωρεάν γεύματα στα σχολεία, παροχή σχολικών ειδών πρώτης ανάγκης, ενίσχυση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο σχολείο για την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων που δημιουργούν στα παιδιά η φτώχεια και γενικότερα οι δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
 • Μετάβαση από την ιδρυματική μέριμνα στην φροντίδα από ανάδοχους γονείς. Ενθάρρυνση του θεσμού της υιοθεσίας με θετική στάση απέναντι στην αποϊδρυματοποίηση.

Έτσι προτείνονται:
 • Στα πλαίσια κάθε πολιτικής από οποιοδήποτε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό να υπάρχει οριζόντια πρόβλεψη και επικέντρωση στα θέματα που αφορούν το παιδί και την παιδική ηλικία(child mainstreaming).
 • Στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνεται ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός «Σχεδίου Δράσης για την Παιδική Ηλικία και τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο θα καταλαμβάνει: α) το σύνολο των δικαιωμάτων του παιδιού, β) το σύνολο των τομέων της κοινωνικής ζωής του.
 • Προτείνεται, επίσης, η διαμόρφωση ιδιαίτερου κωδικού στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότη του συνόλου των κρατικών πολιτικών που αφορούν το παιδί καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Παιδική Ηλικία τόσο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης (κρατικός προϋπολογισμός) όσο και στο επίπεδο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Ο.Τ.Α. (προϋπολογισμός κάθε Δήμου και κάθε Περιφέρειας) και των προϋπολογισμών των λοιπών δημοσίων νομικών προσώπων.ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ UNICEF ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο εμβολιασμός, μια από τις πιο σημαντικές και χαμηλού κόστους δημόσιες παρεμβάσεις υγείας, έχει έως σήμερα σώσει εκατομμύρια ζωές και έχει προστατεύσει αμέτρητα παιδιά από τις ασθένειες και άλλα προβλήματα. Είναι ένα προσιτό μέσο για την προστασία ολόκληρων κοινοτήτων, αλλά και τη μείωση της φτώχειας.
Στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην εμβολιακή κάλυψη των παιδιών. Όμως η μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης από άλλες χώρες και η οικονομική κρίση, οδηγούν πολλές οικογένειες στο να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Αυτό εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την υγεία τους, αλλά και αποτρέπει την εγγραφή τους στα σχολεία.
Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF, μετά την επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος εμβολιασμών σε δήμους της Αττικής που ξεκίνησε πρόσφατα, επεκτείνει τη δράση και σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας θα επιδιώξει μέσα στο 2012 τον εμβολιασμό όσο το δυνατό περισσότερων παιδιών μπορούν να προσεγγισθούν.

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ

0 σχόλια

ΒΡΑΔΙΝΟΣ ΥΠΝΟΣ

Ο βραδινός ύπνος είναι ένας από τους συμμάχους μας για καλή υγεία και σωστή ανάπτυξη.
Όταν κοιμάσαι στην πραγματικότητα το σώμα σου πραγματοποιεί μια σειρά από σημαντικές λειτουργίες:
Από την άλλη, η έλλειψη ύπνου έχει συνδεθεί με ελλειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα, κακή διάθεση, μη ικανοποιητική απόδοση σε κάποιες δραστηριότητες και με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας.
ΣΣ. Οι πίνακες μεγεθύνονται κάνοντας "κλικ" επάνω τους! 

ΠΗΓΗ: Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης - Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας  http://www.paidiaskisidiatrofi.gr/

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Σεπούλβεδα Λουίς

2 σχόλια


Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ένα γλάρο να πετάει    


Βασικός ήρωας του μυθιστορήματος είναι ο Ζορμπάς, ένας πελώριος και χοντρός γάτος. Ο Ζορμπάς ανακαλύπτει  στο μπαλκόνι του αφεντικού του έναν γλάρο που είναι καλυμμένος από πετρέλαιο. Όταν η γλαροπούλα πεθαίνει ο γάτος αποφασίζει να φροντίσει το παιδί της και να το μάθει να πετάει. Το γλαρόπουλο μεγαλώνει, νομίζει όμως ότι είναι γάτα και δεν θέλει να πετάξει. Όταν άκουσε όμως ιστορίες για γλάρους που πετάνε ελεύθερα στον αέρα, αλλάζει γνώμη και μετά από αρκετές προσπάθειες τα καταφέρνει.
Με αυτή την ιστορία συγκινήθηκα, χάρηκα και διαπίστωσα πως όλοι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. 
[Εκδόσεις  Opera, μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης, εικονογράφηση:  Claudia Bielinsky, σελίδες  160, Αθήνα 2007]


Χριστοδούλου Γιώργος

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

για Γονείς

0 σχόλια
Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα για Γονείς και ενήλικες διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου.

Οι δράσεις σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται απ’ τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης: Μελίνα Χαρατσίδου, κλινική ψυχολόγο – ψυχοθεραπεύτρια και Ελευθερία Καραντάνα, κοινωνική ανθρωπολόγο – ψυχοθεραπεύτρια.
Διεξάγονται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης (Ελ. Βενιζέλου κ Ηρακλείου 19, 1ος όροφος).
Δηλώσεις συμμετοχής δίνονται στο τηλέφωνο: 210-9647021 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης ενηλίκων.
 α) Ομάδα Δευτέρας. Έναρξη της ομάδας: Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 στις 10 το πρωί.
β) Ομάδα Τρίτης. Έναρξη της ομάδας: Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012 στις 9 το πρωί.
2.  Βιωματικές ομάδες γονέων.
α) Ομάδα εφαρμογών γονέων. Έναρξη της ομάδας: Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 9 το πρωί.
β) Ομάδα ευαισθητοποίησης γονέων. Έναρξη της ομάδας μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετεχόντων.
3. Σεμινάρια συγκεκριμένης θεματολογίας που απευθύνονται σε ενήλικες
α) Σεμινάρια πρωινά Τετάρτες 10 – 12 το πρωί
3/10. «Αυτοπεποίθηση – Αυτογνωσία. Πόσο σχετίζονται με την ευτυχία μας». Συντονίζει η Μελίνα Χαρατσίδου.
17/10. «Επιλύοντας καθημερινά εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις». Συντονίζει η Ελευθερία Καραντάνα.
31/10. «Διαταραχές διάθεσης. Πρόληψη και θεραπεία». Συντονίζει η Μελίνα Χαρατσίδου.
14/11. «Μοναξιά μέσα στην οικογένεια». Συντονίζει η Ελευθερία Καραντάνα.
28/11. «Αντιμετωπίζοντας τις κρίσεις πανικού». Συντονίζει η Μελίνα Χαρατσίδου.
12/12. «Αναστοχασμός σε μια διεργασία που κλείνει». Συντονίζει η Ελευθερία Καραντάνα.

β) Σεμινάρια απογευματινά Τετάρτες 6 – 8 το απόγευμα
24/10 «Επικοινωνία και όρια μέσα στην οικογένεια».Συντονίζει η Ελευθερία Καραντάνα.
21/11 «Ζευγάρι, ένα εμείς που χτίζουμε με τα φαντάσματα του παρελθόντος». Συντονίζει η Μελίνα Χαρατσίδου.

Τέλος σεμινάρια  για  γονείς μπορούν να οργανωθούν σε σχολεία μετά από αίτημα προς το   Κέντρο Πρόληψης των συλλόγων γονέων και εκπαιδευτικών.
   

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΒΙΖΥΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0 σχόλια
Ο ΤΡΟΜΑΡΑΣΤα πρώτα παιδικά διήγηματα που γράφτηκαν στη δημοτική. Δημοσιεύθηκαν στην ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (δημοφιλέστατο περιοδικό για παιδιά και εφήβους) στα τέλη του 19ου αίωνα. 
Σε βιβλίο κυκλοφόρησαν το 1948 από τις εκδόσεις ΠΗΓΗ που πλέον δεν υπάρχουν. 
Το πρώτο διήγημα είναι εικονογραφημένο από τον Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ (συνωνυμία με τον  ποιητή), ενώ τα άλλα δύο από τον ονομαστό ζωγράφο Γ. ΡΟΪΛΟ που ήταν και φίλος με τον λογοτέχνη. Όλα τα διηγήματα έχουν ελκυστικό περιεχόμενο το οποίο είναι γεμάτο ευαισθησία.
Ενδιαφέρον και χρήσιμο είναι το "εισαγωγικό" κείμενο του Γ. ΒΑΛΕΤΑ που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου. Παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία, ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτες οι παιδαγωγικές συνήθειες της εποχής.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ

0 σχόλια
ΚΛΟΠΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του ποδηλάτου σας, την πρόληψη και την αποτροπή τυχόν απώλειας ή κλοπής του.

 • Αγοράστε και χρησιμοποιήστε ένα ισχυρό και ποιοτικό λουκέτο για το κλείδωμα του ποδηλάτου σας
 • Κλειδώστε «σφιχτά» το ποδήλατό σας, ώστε να είναι δύσκολο να μετακινηθεί, όταν είναι σταθμευμένο
 • Κλειδώστε τους δύο τροχούς και το μεταλλικό πλαίσιο σε ένα σταθερό, ακίνητο αντικείμενο.
 • Ασφαλίστε την κλειδαριά σας, ώστε να μην ακουμπά στο έδαφος ή στο πεζοδρόμιο, όπου μπορεί να σπάσει ή να σφυρηλατηθεί.
 • Κάντε αδύνατο για έναν κλέφτη να σπάσει και να ανοίξει το λουκέτο, προσαρμόζοντας την κλειδαριά «σφιχτά» στο ποδήλατό σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι κλειδαριές έχουν κλειδώσει το μεταλλικό πλαίσιο του ποδήλατου, καθώς και τους δύο τροχούς. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το σταθερό σημείο που έχετε κλειδώσει το ποδήλατο δεν μπορεί να κοπεί.
 • Μην αφήνετε το ποδήλατό σας στο ίδιο σημείο κάθε μέρα
 • Καταγράψτε τον αριθμού πλαισίου του ποδηλάτου σας, εφόσον υπάρχει.
 • Κάντε κάποια τυχαία σημάδια που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε το ποδήλατό σας, αν κλαπεί, κοντά στο τιμόνι, κάτω από το λαιμό της σέλας, πάνω ή κάτω από τα πεντάλ ή στην πίσω ρόδα.
 • Παρκάρετε το ποδήλατό σας σε εμφανή θέση, ώστε να είναι ορατό σε περίπτωση που κάποιος προσπαθεί να το κλέψει.
 • Χρησιμοποιήστε καθορισμένους χώρους στάθμευσης ποδηλάτων.
 • Μην εγκαταλείπετε ή πάρτε μαζί σας, εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά δυνατόν, τα μέρη του ποδηλάτου που μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων - φανάρι, τρόμπα λάστιχων, ταχύμετρα, μπαγκαζιέρες, σέλα και άλλα.
ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Καλές επιλογές

0 σχόλια

 Όταν τρώτε έξω ή παραγγέλνετε στο σπίτι

 Η κατανάλωση τροφών από φαστ φουντ ή σουβλατζίδικο ή πιτσαρία είναι πολύ συχνή στα παιδιά της ηλικίας σου και συνήθως σχετίζεται με αυξημένο βάρος, αυξημένη πρόσληψη κορεσμένου λίπους και αλατιού.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν επιλογές που είναι πιο θρεπτικές αλλά το ίδιο νόστιμες και χορταστικές:
 • Το σουβλάκι με αλάδωτη πίτα χωρίς πατάτες είναι μάλλον η καλύτερη επιλογή, προτιμάτε πιο συχνά το κοτόπουλο με μαρούλι/ ντομάτα
 • Η κρέπα με τυρί, γαλοπούλα και λαχανικά είναι μια καλή λύση
 • Η μπαγκέτα ολικής άλεσης με φέτα/ ντομάτα/ ελιές δίνει πολύ ενέργεια και περιέχει λίγο λίπος
 • Το σάντουιτς με τόνο/ καρότο/ μαρούλι/ καλαμπόκι είναι πολύ υγιεινό, αρκεί να αποφύγεις τη μαγιονέζα
 • Η πολύσπορη μπαγκέτα με γαλοπούλα/ τυρί κρέμα άπαχο ή cottage/ ντομάτα είναι ένα πολύ ισορροπημένο σνακ
 • Η σαλάτα καίσαρα με κοτόπουλο/ τυρί/ ανάμικτα λαχανικά και λίγο dressing (περίπου 1 κ.σ.), είναι ένα πλήρες γεύμα με αρκετή πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και βιταμίνες
 • Η πίτσα μαργαρίτα με λαχανικά/ ντομάτα και τυρί είναι αρκετά θρεπτική χωρίς να σε βαραίνει ιδιαίτερα
 • Μην υποκύψεις στις προσφορές των ταχυφαγείων για μεγάλο μενού

 • Δοκίμασε σάντουιτς ή πιάτο με λαχανικά ή ακόμα και ζυμαρικά (μακαρόνια, πένες, βίδες) με κόκκινη σάλτσα.
 • Προτίμησε πίτσα με λεπτή ζύμη, χωρίς πολλά αλλαντικά, προσθέτοντας ένα μόνο είδος (1 είδος αλλαντικού ή κρέατος, 1 είδος τυριού και πολλά είδη λαχανικών)
 • Ρωτήστε ή αναζητήστε τις θερμίδες του γεύματος σας. Σε πολλά ταχυφαγεία τις έχουν υπολογίσει και τις έχουν αναρτημένες σε πίνακες ή σε έντυπα.

Στα τρόφιμα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται υποχρεωτική η αναγραφή πάνω στη συσκευασία, της περιεκτικότητας σε θερμίδες, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη και άλατα ανά 100 g ή ανά μερίδα προϊόντος. Επιπλέον, αναγράφεται η αναλογία αυτών των στοιχείων ως προς τις συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες. Φροντίστε να επιλέγετε τρόφιμα με χαμηλά λιπαρά! Θα εκπλαγείτε αν δείτε πόσα λιπαρά έχει μια σοκολάτα ή ένα πακέτο πατατάκια (περίπου 35 γραμμάρια λιπαρά ανά 100 γραμμάρια προϊόντος), σε αντίθεση με τα κορν φλέικς που στις περισσότερες συσκευασίες δεν έχουν πάνω από 3,5 γραμμάρια λιπαρά ανά 100 γραμμάρια προϊόντος.

ΠΗΓΗ: Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης - Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας  http://www.paidiaskisidiatrofi.gr/

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ

0 σχόλια

ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Δωρεάν  Εμβολιασμούς για παιδιά ανασφάλιστων  και  χρονίως ανέργων γονέων, καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, πραγματοποιεί ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά Ανασφάλιστα, όχι Απροστάτευτα».
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς που πληρούν τα κριτήρια (ανασφάλιστοι Έλληνες ή αλλοδαποί) μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τη Δευτέρα 24.9.2012 καθημερινά 10.00-14.00 στα τηλέφωνα : 213 2025236 και 213 2025237.
Στη συνέχεια πρέπει να προσκομίσουν το μπλε βιβλιάριο εμβολιασμών του παιδιού ώστε ο παιδίατρος του Δήμου να καταγράψει το είδος των εμβολίων που απαιτείται για κάθε παιδί.

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

«Ο ΘΑΛΗΣ»

0 σχόλια
73ος  Μαθητικός Διαγωνισμός Μαθηματικών  


Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε. Μ. Ε.) διοργανώνει τον 73o Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, «Ο ΘΑΛΗΣ», στα Μαθηματικά, το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 9.00 π.μ., θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες και θα απαρτίζεται μόνο από θέματα πλήρους ανάπτυξης.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, όλων των τάξεων των Γενικών  και των Επαγγελματικών Λυκείων. Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο σχολείο που φοιτούν, μέχρι και τη 12η Οκτωβρίου 2012.
Οι μαθητές, που θα διακριθούν στο διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 12 Ιανουαρίου 2013. Στη συνέχεια, οι διακριθέντες θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 23 Φεβρουαρίου 2013, προκειμένου να επιλεγεί η Εθνική ομάδα που θα λάβει μέρος στην 30η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Αλβανία, Μάιος 2013), στη 17η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Τουρκία, Ιούνιος 2013) και στην 54η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Κολομβία, Ιούλιος 2013).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται: από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 34,   Αθήνα,   στα τηλέφωνα:     210-36.16.532, 210-36.17.784 και στην ιστοσελίδα: www.hms.gr

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Google Earth 6.2

0 σχόλια
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ

Παρατηρείς τη γη από το διάστημα, σαν να βρίσκεσαι σε ένα διαστημόπλοιο. Έχεις την δυνατότητα να πλησιάζεις όποιο μέρος του πλανήτη μας επιθυμείς. Να φέρεις κοντά σου  μια ήπειρο μέχρι το σπίτι σου. Κάποια μέρη μπορείς να τα δεις σε τρισδιάστατη μορφή, δυνατότητα που ακόμα δεν υπάρχει για την Ελλάδα. Πρόκειται για την εφαρμογή Google Earth 6.2, η οποία ειδικά για το μάθημα της γεωγραφίας είναι άμεσα χρήσιμο πρόγραμμα.
Επιπλέον το Google Earth διαθέτει ιστορικούς χάρτες που δείχνουν πώς τα σύνορα μιας χώρας έχουν αλλάξει με την πάροδο των ετών. Προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για πόλεις και κράτη.
Το πρόγραμμα είναι της  Google και παρέχεται δωρεάν. Το μέγεθός του είναι  554,00 KB. Στον υπολογιστή σας εκτελείται με τα λειτουργικά συστήματα:  Linux | Mac OS X | Windows 2000 | Windows 7 (32 bit) | Windows 7 (64 bit) | Windows Vista (32 bit) | Windows Vista (64 bit) | Windows XP

ΣταWindows  για την εκτέλεση του Google Earth στον υπολογιστή σας, θα πρέπει  να πληρεί :
Ελάχιστες απαιτήσεις 
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP, Windows Vista ή Windows 7
Επεξεργαστής: Pentium 3, 500Mhz
Μνήμη συστήματος: 256MB RAM
Σκληρός δίσκος: Ελεύθερος χώρος 400MB
Ταχύτητα δικτύου: 128 Kbits/sec
Κάρτα γραφικών: Πρέπει να υποστηρίζει DirectX9, γραφικά 3D και να διαθέτει 64MB VRAM
Οθόνη: 1024x768, "υψηλού χρώματος 16-bit" - DirectX 9 (για λειτουργία σε Direct X)
Συνιστάται 
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP, Windows Vista ή Windows 7
Επεξεργαστής: Pentium 4 2.4GHz+ ή AMD 2400xp+
Μνήμη συστήματος: 512MB RAM
Σκληρός δίσκος: Ελεύθερος χώρος 2GB
Ταχύτητα δικτύου: 768 Kbits/sec
Κάρτα γραφικών: Πρέπει να υποστηρίζει DirectX9, γραφικά 3D και να διαθέτει 256MB VRAM
Οθόνη: 1280x1024, "αληθινού χρώματος 32-bit"
Για να το κατεβάσετε το πρόγραμμα πατήστε στη διεύθυνση: http://www.google.com/intl/el/earth/index.html

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

0 σχόλια
ΓΛΥΦΑΔΑ

Η ανάπτυξη του παραθαλάσσιου μετώπου κατά μήκος της νοτιοδυτικής επέκτασης της Αθήνας και πολλών άλλων ελληνικών πόλεων και η οικοδόμηση πολυάριθμων ξενοδοχείων (όπως η αλυσίδα των ΞΕΝΙΑ) στις πιο ειδυλλιακές τοποθεσίες της επικράτειας, απέδειξαν ότι η κουλτούρα της παραθαλάσσιας άθλησης άγγιζε μεγάλο μέρος  του αστικού πληθυσμού, σε αναζήτηση αναψυχής και ελεύθερου χρόνου.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 τα παραθαλάσσια θέρετρα και οι οργανωμένες ακτές προτείνουν, μέσα από λεπτούς σχεδιαστικούς χειρισμούς, νέα τεχνητά/φυσικά τοπία, νέα κτισμένα, διατεταγμένα, πολυ-χρηστικά περιβάλλοντα με αποδυτήρια, ντους, εστιατόρια, μπαρ, καμπάνες, κ.λ.π. Τα θέρετρα και οι ακτές ελκύουν μεγάλους αριθμούς κόσμου -τουρίστες ή αστικούς κατοίκους σε αναζήτηση του καθημερινού ή εβδομαδιαίου "μπάνιου"- ορίζοντας μια ριζική μετατόπιση στη χρήση των ακτών και μετασχηματίζοντάς τες σε νέους δημόσιους χώρους μιας αναπτυσσόμενης μαζικής κουλτούρας.
Γλυφάδα. Το τουριστικό συγκρότημα στη Γλυφάδα (αρχ. Π. Βασιλειάδης, Ε. Βουρέκας, Π. Σακελλάριος, συνερ. αρχ. Α. Γεωργιάδης, Κ. Δεκαβάλλας, 1957-59) αποτελεί πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας και σχεδιάστηκε στη θέση παλαιότερων εγκαταστάσεων που καταστράφηκαν στη διάρκεια της Κατοχής. Τα έργα υποδομής (διαμόρφωση ακτής, δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης, λιμενοβραχίονες) προστατεύουν την άμμο από τα θαλάσσια ρεύματα και προετοιμάζουν την παραθαλάσσια αρχιτεκτονική των επιμέρους κατασκευών. Το συγκρότημα, σχεδιασμένο για τη διαμονή 200 ατόμων και την ψυχαγωγία 5.000  ημερησίως, περιλαμβάνει αποδυτήρια, εστιατόριο/κέντρο διασκέδασης, καφετέρια/σνακ- μπαρ, και 100 περίπτερα  διαμονής (καμπάνες). Τα αποδυτήρια κατανέμονται σε τρεις ομάδες 70 μονάδων, ενώ ανάμεσά τους οργανώνονται ανοικτοί χώροι άθλησης. Τα περίπτερα  διαμονής (υπνοδωμάτιο, αίθριο, λουτρό, μικρή κουζίνα) οργανώνονται σε ομάδες 5 ή 6 μονάδων, που διασπείρονται στο τοπίο, προσφέροντας την απαραίτητη απομόνωση και αίσθηση οικειότητας. Το σνακ μπαρ εγκαθίστανται στο κέντρο της ακτής, ενώ το εστιατόριο- χορευτικό κέντρο στην άκρη, προς την Αθήνα, επιτρέποντας και μια ανεξάρτητη χρήση. Κατασκευαστικά, το συγκρότημα αφορά στην πρόσμειξη νέων και παραδοσιακών υλικών (ελαφριές κατασκευές από ξύλο, τοίχοι από πλάκες μαρμάρου στα αποδυτήρια και από μαρμαρόπετρα στα περίπτερα και στο εστιατόριο- χορευτικό κέντρο, δάπεδα από βότσαλο θαλάσσης και μέρμαρο) σ' ένα ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο.

[ΣΣ. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο ένθετο ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ που κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου 2001 και ήταν αφιερωμένο στα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ. Αποτελεί απόσπασμα του άρθρου "Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη..." που συνέγραψαν οι αρχιτέκτονες Γιάννης Αισώπου και Γιώργος Σημαιοφορίδης]

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ηλίας Βενέζης

0 σχόλια

Το νούμερο 31328

 Ο πρωταγωνιστής περιγράφει τις δύσκολες καταστάσεις στη Σμύρνη στη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής. Η οικογένεια του αναγκάζεται να φύγει από τη Μικρά  Ασία, ενώ εκείνος μένει πίσω, εργάζεται στα τάγματα εργασίας και για μήνες ανέχεται τις εντολές και τη σκληρότητα των Τούρκων. 
Αυτό το βιβλίο με έναν συγκλονιστικό τρόπο περιγράφει τη ζωή στη Σμύρνη. Τα συναισθήματα για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικά, από όλες τις πλευρές όμως καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως μόνο οι δυνατοί καταφέρνουν να γλιτώσουν.

[Εκδότης Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», σελίδες 319, 43η έκδοση 2002]
Ανδρέας Χασιώτης

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΩ

0 σχόλια
ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ


Τι προσέχω όταν κυκλοφορώ στο δρόμο…

 • Ποδηλατώ χρησιμοποιώντας σωστά το οδικό δίκτυο.
 • Αξιολογώ τον κίνδυνο της περιοχής που ποδηλατώ κάθε στιγμή.
 • Ποδηλατώ με δεδομένο ότι οι υπόλοιποι οδηγοί δεν προσέχουν και επομένως θα πρέπει να προσέχω εγώ.
 • Φοράω πάντα κράνος και προστατευτικά στους αγκώνες και τα γόνατα. 
 • Αφήνω πάντα περιθώριο από το έρεισμα, το πεζοδρόμιο, το άκρο του οδοστρώματος και τα κινούμενα, σταματημένα ή παρκαρισμένα οχήματα.
 • Ελέγχω και «σαρώνω» τον δρόμο σε όλες τις κατευθύνσεις, ακόμη και αν κινούμαι ευθεία.
 • Ελέγχω πριν περάσω την διασταύρωση, ακόμη και όταν το φανάρι μου είναι πράσινο.
 • Ποδηλατώ πάντα στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, εκτός αν έχω πρόθεση να προσπεράσω ή να στρίψω αριστερά.
 • Επιλέγω έγκαιρα τη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας, προειδοποιώντας τους άλλους οδηγούς σε περίπτωση που θέλω να στρίψω.
 • Προειδοποιώ πάντα τους οδηγούς για κάθε αλλαγή τις πορείας μου: για στροφή αριστερά εκτείνω το αριστερό χέρι, για δεξιά το δεξί και για μείωση ταχύτητας κινώ πάνω-κάτω εκτεταμένη την παλάμη μου.
 • Αποφεύγω τις ριψοκίνδυνες και παράτολμες ενέργειες.
 • Κρατάω το τιμόνι του ποδηλάτου και με τα δύο χέρια, εκτός εάν πρέπει να κάνω προειδοποιητικό σήμα στους οδηγούς που με ακολουθούν.
 • Αν θέλω να στρίψω σε μία διασταύρωση αλλά κινούμαι στην απέναντι λωρίδα κυκλοφορίας από αυτήν που βρίσκεται η στροφή ή εάν οι συνθήκες του δρόμου είναι «δύσκολες» (η κίνηση είναι πυκνή, οι ταχύτητες των οχημάτων μεγάλες κ.λ.π.) είναι προτιμότερο να σταματήσω στο φανάρι και να περάσω το ποδήλατο απέναντι από την διάβαση πεζών.
 • Όταν διασχίζω κάθετα έναν δρόμο, περνώ από μία διάβαση ή νησίδα κ.λ.π. είναι ασφαλέστερο να κατέβω από το ποδήλατο και να το περάσω απέναντι με τα χέρια.
 • Προσπερνώ κρατώντας απόσταση 1 μέτρου εντός πόλης και 1,5 μέτρου εκτός πόλης.
 • Προσπερνώ πάντα από αριστερά όταν σταματά μπροστά μου λεωφορείο ή ταξί σε στάση, γιατί από δεξιά κατεβαίνουν επιβάτες και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
 • Προσπερνώ ένα εμπόδιο ή όχημα αφού προηγουμένως ελέγξω γύρω μου και ιδιαίτερα πίσω μου, υπολογίσω την ταχύτητα και την θέση των οχημάτων στο οδόστρωμα και κατόπιν προσπερνώ προσεκτικά κρατώντας τις αποστάσεις.
 • Όταν με προσπερνάει κάποιο άλλο όχημα δεν αλλάζω πορεία (μόνο σε έκτακτη ανάγκη εκμεταλλεύομαι το περιθώριο που έχω αφήσει), κρατώ σταθερά το τιμόνι του ποδηλάτου για τον όγκο του αέρα που θα φέρει πάνω μου το όχημα και δεν «τα χάνω».
 • Όταν βγαίνω από στενό σε κεντρικό δρόμο, εκτός από τα διερχόμενα οχήματα, προσέχω μήπως κάποιο σταματημένο ξεκινήσει, ξεπαρκάρει ή κάνει αναστροφή.
 • Όταν στρίβω σε διασταύρωση με πορτοκαλί βέλη που αναβοσβήνουν προσέχω και παραχωρώ προτεραιότητα στους πεζούς που περνούν την διάβαση.
 • Η πορεία του ποδηλάτου μου πρέπει να είναι σταθερή, να έχω καλή ισορροπία, να μην ποδηλατώ κάνοντας ζικ-ζακ και ελιγμούς, γι’ αυτό κρατώ χαλαρά αλλά σταθερά το τιμόνι του ποδηλάτου και κοιτώ μακριά μπροστά μου.
 • Υπάρχουν δρόμοι στους οποίους η κίνηση με ποδήλατο με μεγαλύτερη ταχύτητα εγγυάται την ασφάλειά μου περισσότερο από ότι η βραδυπορία μου. Γενικότερα όσο λιγότεροι με προσπερνούν τόσο το καλύτερο.
 • Αποφεύγω να ποδηλατώ πάνω στο πεζοδρόμιο αλλά το κάνω όποτε αυτό είναι απαραίτητο.
 • Δεν παρεμποδίζω την κίνηση των πεζών στο πεζοδρόμιο.
 • Προτιμώ δρόμους με λιγότερη κίνηση που τα οχήματα κυκλοφορούν με χαμηλότερες ταχύτητες όπως στενά, απόκεντρους, παραλιακούς δρόμους, παράδρομους οδών κ.λ.π.
 • Όπου υπάρχει δρόμος αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτου (ποδηλατόδρομος) τον χρησιμοποιώ.
 • Κάποιες φορές είναι προτιμότερο να καλύπτω όλη τη λωρίδα κυκλοφορίας με το ποδήλατο, ώστε οι οδηγοί να με προσέχουν περισσότερο.
 • Κατά τη νυκτερινή οδήγηση χρησιμοποιώ μεγάλα εμπρόσθια και οπίσθια φώτα, φοράω ανακλαστικό γιλέκο και αποφεύγω τα μαύρα ρούχα, έτσι ώστε να γίνομαι ευκολότερα ορατός.
 • Δεν οδηγώ φοβισμένα ή τρομαγμένα, δίνοντας δικαίωμα στους υπόλοιπους οδηγούς να οδηγούν πιο επιθετικά και να μη με λογαριάζουν.
 • Περισσότερα ποδήλατα που κυκλοφορούν μαζί, αναγκάζουν τους οδηγούς να προσέχουν περισσότερο.
 • Εκμεταλλεύομαι το πλεονέκτημα της καλύτερης ορατότητας που μου προσφέρει η καλύτερη και ψηλότερη θέση οδήγησης του ποδηλάτου έναντι των οδηγών του αυτοκινήτου.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος δεν πανικοβάλλομαι, ξεκουράζομαι, πίνω λίγο νερό, δέχομαι τη βοήθεια τρίτων και αν είναι κάτι σημαντικό καλώ σε βοήθεια.
 • Καλό είναι να γνωρίζω τις βασικές πρώτες βοήθειες.


Ιδιαίτερα προσέχω…

 • Τις πόρτες που ανοίγουν ξαφνικά από σταματημένα ή παρκαρισμένα οχήματα και αφήνω πάντα περιθώριο ενός μέτρου από αυτά για να μπορώ να αντιδράσω έγκαιρα.
 • Τα σταματημένα ή παρκαρισμένα οχήματα που ξεκινούν ή ξεπαρκάρουν χωρίς προειδοποίηση και αφήνω πάντα περιθώριο ενός μέτρου από αυτά για να μπορώ να αντιδράσω έγκαιρα.
 • Τα αυτοκίνητα που με προσπερνούν και αμέσως μετά στρίβουν ακριβώς μπροστά μου, ενώ εγώ συνεχίζω να κινούμαι ευθεία.
 • Τα στενά, τις μεγάλες διασταυρώσεις, τις «δύσκολες» διασταυρώσεις χωρίς ορατότητα, είτε έχω προτεραιότητα είτε όχι.
 • Τα αυτοκίνητα που προπορεύονται, διότι μπορεί να σταματήσουν ξαφνικά μπροστά μου χωρίς προειδοποίηση και αφήνω αποστάσεις για να μπορώ να αντιδράσω έγκαιρα.
 • Τις σφήνες στα μποτιλιαρίσματα, τους καθρέφτες και τα χέρια των οδηγών που προεξέχουν, τις απότομες αλλαγές λωρίδας των οχημάτων, τις πόρτες που μπορεί να ανοίξουν ξαφνικά κλπ.
 •  Διατηρώ χαμηλή ταχύτητα καθώς περνάω με το ποδήλατο μου ανάμεσα από τα σταματημένα αυτοκίνητα.
 • Τα παιδία, τους ηλικιωμένους και τα ζώα που μπορεί να πεταχτούν ξαφνικά μπροστά μου.
 • Την προτεραιότητα στους κυκλικούς κόμβους και τις κινήσεις των υπόλοιπων οδηγών.
 • Μήπως τα μπατζάκια του παντελονιού και τα κορδόνια μου σκαλώνουν στους δίσκους, διότι υπάρχει κίνδυνος ανατροπής μου από το ποδήλατο.
 • Πώς χρησιμοποιώ τα φρένα μου, δεν πατάω ποτέ μόνο το ένα και ιδιαίτερα το μπροστινό, διότι υπάρχει κίνδυνος ανατροπής μου από το ποδήλατο.


Στο οδόστρωμα προσέχω…

 • Όταν υπάρχει υγρασία, νερό, πάγος, σαπουνάδα, άμμος, χαλίκι, πετρέλαιο κ.λ.π. η άσφαλτος είναι επικίνδυνη και χρειάζεται να προσέχω περισσότερο.
 • Προσέχω τις ράγες τρένου ή του τραμ, τις σχάρες υπονόμων κ.λ.π. και τις περνάω κάθετα για την ασφάλειά μου και την προστασία του ποδηλάτου μου.
 • Προσέχω το ανέβασμα και κατέβασμα πεζοδρομίων ή εμποδίων και τα περνάω κάθετα για την ασφάλειά μου και την προστασία του ποδηλάτου μου.
 • Προσέχω τις λακκούβες, τα υψώματα και τις κακοτεχνίες του δρόμου κ.λ.π., τα αποφεύγω ή ανασηκώνομαι ελαφρώς για την ασφάλειά μου και την προστασία του ποδηλάτου μου.
 • Προκειμένου να ανέβω ένα πεζοδρόμιο ή να αλλάξω επίπεδο στο δρόμο ανασηκώνομαι από τη σέλλα και ρίχνω το βάρος μπροστά, για να το κατέβω ρίχνω το βάρος πίσω, με αυτό τον τρόπο ανεβοκατεβαίνω εύκολα χωρίς να καταστρέφω το ποδήλατο.

Πηγή: podilato.eu