Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

ΓΑΛΛΙΚΑ / Γ' ΤΑΞΗΥΛΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2012 


A) TEXTES
Unite 2 (pg 48-49)
Unite 3 (pg 66-67) 
Unite 4 (pg 86-87) 


B) GRAMMAIRE
1) Adjectifs Demonstratifs
Cahier d' Exercices p.7
Ce, cet, cette, ces
2) Questions
cahier d' exercices p.6 ex.2
3) Present des verbes aller, venir, vouloir, pouvoir, savoir, devoir, cnnaitre, faire + premier groupe
4) Imperatif
5) Futur Simple
6) Futur Proche
7) Pronoms personnels (le,la,les,en)


C) DICTEES
1) La lettre p.51
2) La lettre p.69

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου